Gå till huvudinnehåll

Särskilda regler för vissa typer av arbete

Arbetsmarknadsåtgärder

Utfört arbete (ej utbildning) får tillgodoräknas enligt de vanliga reglerna för arbetslivserfarenhet.

Au pair

Räknas som heltidsarbete om inget annat framgår av arbetsintyget.

Det diakonala året

Inom svenska kyrkan förekommer utbildning, kallad det diakonala året, där en del av tiden innehåller teori och en del praktiktjänstgöring. Denna tid godtas i sin helhet som arbetslivserfarenhet.
Liknande verksamhet finns även inom frikyrkorna. Bedömning får göras i varje enskilt fall.

Doktorandtjänst

Doktorandtjänst/anställning godtas enligt de vanliga reglerna för arbetslivserfarenhet.

Eget företag/frilansarbete

Uppgifter om egen verksamhet kan styrkas genom intyg från t ex kommunal myndighet, företagarförening, revisor eller redovisare eller två personer (referensperson/uppdragsgivare/kunder) som känner till sökandes verksamhet och arbetsförhållanden, eventuellt kompletterat med utdrag ur Bolagsverkets handelsregister. På intyget måste omfattningen av arbetet framgå.

Elevassistent/lärarassistent

Omfattningen för elev- eller lärarassistenter är vanligtvis 75%. I annat fall ska det framgå av intyget.

Elitidrott

Utövande av elitidrott godtas endast om det föreligger ett anställningsförhållande och övriga krav för tillgodoräknande av arbetslivserfarenhet uppfylls.

Fängelsetid

Den sökande kan endast tillgodoräkna sig faktisk arbetslivserfarenhet under fängelsetid eller under s k frigång med arbete utanför fängelset. Arbetsförhållandet måste styrkas med intyg.

Föräldraledighet/vård av barn

Föräldrar kan tillgodoräkna sig arbetslivserfarenhet fram till den dag då barnet fyller 10 år. Detta räknas som heltidsarbete. Styrks med personbevis för sökande och barnet.

Instegsjobb/introduktionsjobb

Instegsjobb/introduktionsjobb har funnits sedan 2007. Arbetet kan vara på heltid, deltid, tillsvidareanställning, provanställning eller tidsbegränsad anställning.

Lärartjänstgöring

Vid lärartjänstgöring som pågått sammanhängande under hel termin på minst halvtid anses anställningen ha pågått i 6 månader. Arbetslivserfarenhet medges då för en vårtermin under perioden 1 januari till 30 juni och för en hösttermin 1 juli till 31 december.

Då lärartjänstgöringen inte pågått hela terminen godtas endast den faktiska tjänstgöringstiden (lov medräknas inte). Vid beräkning av sysselsättningsgraden för lärartjänstgöring gäller följande veckotimmar:

långtidsvikariat heltid = 19 vt
långtidsvikariat halvtid = 9,5 vt

korttidsvikariat (timanst.) heltid =

hösttermin

 

vårtermin

 

aug

40 t

jan

60 t

sep

80 t

feb

80 t

okt

80 t

mar

80 t

nov

80 t

apr

80 t

dec

60 t

maj

80 t

   

juni

40 t

 

340 t

 

420 t

halvtid = halva antalet arbetade timmar

 

Militär grundutbildning

All militär och civil utbildning godtas som arbetslivserfarenhet.

Praktik (som ingår i utbildning)

Praktik som ingår i gymnasieutbildning (motsvarande) godtas inte som arbetslivserfarenhet.

Praktik som ingår i annan utbildning, t ex högskoleutbildning/KY-utbildning, godtas enligt de vanliga reglerna för arbetslivserfarenhet oavsett om praktiken varit avlönad eller inte.

Praktiken måste dokumenteras antingen i utbildningsbevis eller genom separat intyg.

Sjukvårdsarbete

På äldre intyg kan dessa benämningar förekomma:

gr 1 a = heltid, tillsvidareanst.

gr 1 b = deltid, tillsvidareanst.

gr 2 = timanställning eller kortare månadsanställning (högst 3 mån) t ex semestervikarie.

Heltid vid nattjänstgöring inom sjukvården är 145 tim/mån.

Sommarjobb och arbete under terminstid

Arbete parallellt med studier i grund- eller gymnasieskolan godtas endast under tid för sommarlov från och med det kalenderår sökande fyller 16 år. Arbete parallellt med studier inom andra skolformer godtas.

Vård av annan person

Vård av person som p g a sjukdom, ålder eller handikapp är i behov av särskild omvårdnad, ska styrkas genom intyg av läkare, distriktssköterska, kommunal nämnd eller liknande. Av intyget ska framgå omfattningen av arbetet.